simsiz güýçlendiriji

borçnamamyz

Müşderiniň önüm zerurlyklaryny çözmek üçin kompaniýamyz ýörite topar döretdi.Şonuň üçin müşderileri ynandyryp bileris:
 • -Eke-täk

  -Eke-täk

  Alyjylary kanagatlandyrmak üçin şahsylaşdyrylan ýeke-täk hyzmat edýäris.
 • Wagt jogap

  Wagt jogap

  Müşderileriň dynç almagy üçin müşderiniň soraglaryna gysga wagtyň içinde jogap bereris.
 • Gizlinlik

  Gizlinlik

  Taslamanyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ikimizem gizlinlik şertnamasyna gol çekdik.
tejribe01
  • Simsiz çalt zarýad bermek tehnologiýasy
  • PD çalt zarýad bermek tehnologiýasy
  • Köp rulonly tehnologiýa
  • Kompozit önümi özleşdirmek ösüş tehnologiýasy
  • 30Mebel üçin MM uzak aralyk simsiz zarýad beriş çözgüdi
 • DQE
 • DQE
 • SQE
 • SQE
 • PQE
 • PQE
 • CQE
 • CQE

Müşderileri nädip köşeşdirmeli?

“Lantaisi” topary elmydama ýokary hilli, nol kemçilikli, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa önümleri yzarlaýar.Müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin çeýe goldaw, ökde önümler, amatly bahalar we ýokary hilli hyzmatlar berýäris.Müşderileri köşeşdirmek biziň iş pelsepämiz, şonuň üçin önümiň hiline gaty berk gözegçilik edýäris.Hil gözegçiliginiň maksadyna ýetmek üçin hiliň doly gözegçilik bölümi bar.

 • DQE (Dizaýn hil inereneri)

  DQE dizaýn netijeleriniň müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmagyny üpjün edýär we dizaýnyň ähli tehniki iş prosesini seljermegi, gaýtadan işlemegi, höküm çykarmagy, karar bermegi we düzetmegi berk dolandyrýar.Mysal üçin: Täze önümleriň deslapky hil gözegçiliginde we meýilleşdirilmeginde DQE dizaýn nusga önümçiligi, synag tertibi we täze önümleriň synag önümçiligi üçin jogapkär bolmaly we öndürilen önümleriň gabat gelýändigini barlamak üçin köp sanly tassyklama synaglaryny geçirmeli. Müşderiniň talaplary we amaly taýdan kanagatlandyrylýarmy, önümçilik prosesinde bar bolan ähli meseleleri çözüň we çözüň.
 • SQE (üpjün edijiniň hil inereneri)

  SQE üpjün edijiler tarapyndan berilýän çig malyň hiline gözegçilik edýär, passiw gözden geçirmekden işjeň gözegçilige, hil gözegçiligini ösdürýär, hil meselesini birinji ýerde goýýar, hil çykdajylaryny azaldýar, netijeli gözegçiligi amala aşyrýar we üpjünçilige gatnaşýan üpjün edijilere baha beriň we saýlanan pikirleri beriň .
 • PQE (Önümiň hili inereneri)

  Taslamanyň talaplaryna laýyklykda, PQE täze önümleri gözlemek we ösdürmek üçin maglumatlary gözden geçirýär we PFMEA hasabatyny berýär.Şeýle hem, PQC (prosesiň hiline gözegçilik), FQC (taýýar önümiň hiline gözegçilik), OQC (çykýan hil gözegçiligi) we beýleki amallara gözegçilik etmek we derňemek, kemçilikleri görkezmek we öz wagtynda işlemek üçin jogapkärdir.
 • CQE (müşderiniň hil inereneri)

  CQE önümiň satuwyndan soň jogapkärdir.Elmydama müşderilerimiziň arkasynda durarys, yzygiderli yzarlaýarys we hasabat bereris, önümiň hiliniň ýörelgelerini seljereris, ýerine ýetirip boljak standartlary we mukdar usullaryny düzeris we öňüni alyş we düzediş çäreleri göreris.
1
2
3
4