Hyzmat

wodeairen

OEM

Müşderilerimize OEM hyzmatlaryny berip bilýäris.Şu wagta çenli bazara hususy öndürilen 20-den gowrak önüm üçin köpçülikleýin önümçilik etdik.Modellerimizi halaýan bolsaňyz we iň az sargyt mukdaryny sargyt edip bilýän bolsaňyz, OEM hyzmatdaşlygyny edip bileris.Görkezilen LOGO-ny önümde, bukjada we görkezme gollanmasynda we ş.m. çap ederis.

 

ODM

Garaşsyz gözleg we dizaýn mümkinçiliklerimiz bar we önümleriň dürli modellerini dizaýn edip bileris.Önüm stilleri barada öz pikiriňiz bar bolsa, önümiň daşky görnüşini ýa-da gurluşyny üýtgedip bileris.Müşderileriň önümiň tapawudyny we täsin satuw nokatlaryny üpjün etmek üçin özboluşly önümleri dizaýn etmek ukybymyz bar.Häzirki wagtda birnäçe iri we meşhur markalar biziň bilen ODM hyzmatdaşlygyny amala aşyrdylar we gözleg we dizaýn mümkinçiliklerimiz müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi.

ODM hyzmatynda biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin has köp müşderini hoş geldiňiz.

 

Bitarap paket tertibi

Şeýle hem az mukdarda bitarap gaplamak üçin sargytlary kabul edýäris.Simsiz zarýad beriji önümleri satyp başlasaňyz ýa-da ilkinji gezek biziň bilen hyzmatdaşlyga başlasaňyz.Size ýüz ýa-da iki ýa-da üç ýüz birlik synag buýrugy gerek bolup biler.Bu islege jogap edip, önümlere we paketlere LOGO çap etmezden, bitarap gaplamalar bilen kiçijik sargyt etmegi maslahat berýäris we bukja üçin aýratyn dizaýn ýok.

Şonuň üçin bu ýagdaýa düşen bolsaňyz, bitarap gaplama sargytlary üçin biziň bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.Size iň ökde önümleri hödürläris.

 

PCBA hyzmatdaşlygy

Öz gabyk zawodyňyz ýa-da kooperatiw gabyk zawody bar bolsa, içerki PCBA bilen üpjün etmegiňiz zerur.Size aýratyn PCBA berip bileris.Önümleri gabyk zawodynda ýygnap we ahyrynda synap bilersiňiz.PCBA inersenerlerimiz tarapyndan döredildi we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy we kämillik ukyby bilen.Häzirki wagtda ýüzlerçe müň PCBA müşderilere iberildi.

PCBA hyzmatdaşlygymyzy hoş geldiňiz, size iň ygtybarly we durnukly PCBA hödürläris, sag boluň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?