MFi simsiz zarýad berijini ýa-da MFM simsiz zarýad berijini nädip saýlamaly?

MFi ýa-da MFM simsiz zarýad berijini nädip saýlamaly?

Täze simsiz zarýad beriji bazaryna girýän bolsaňyz, zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlamak möhümdir.MFi we MFM simsiz zarýad berijileriň birnäçe dürli görnüşi bar, şonuň üçin haýsysynyň size laýykdygyny kesgitlemek kyn bolup biler.Bu blog ýazgysynda, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp MFi ýa-da MFM simsiz zarýad berijini saýlamaga kömek ederis.

Degişli mazmun :

MFi MFM

1. MFi ýa-da MFM şahadatnamasy näme?

MFi we MFM simsiz zarýad berijiler, elektron enjamlaryna simsiz zarýad bermek üçin induksiýany ulanýan zarýad berijilerdir.MFi simsiz zarýad beriji, ygtyýarly aksesuar öndürijileri tarapyndan öndürilen daşarky garnituralaryň nyşany hökmünde “Apple” tarapyndan ygtyýarlandyrylýar, MFi kepilnamasy “Apple's Made for iPhone / iPad / iPod” -yň iňlis dilindäki gysgaltmasydyr;Şeýle-de bolsa, MFM kepilnamasy “Made for MagSafe” bolup, “Apple” magnit gorag ýeňleri, awtoulag zarýad berijileri, kartoçkalary we geljekki magnit esbaplary üçin täze aksesuarlary tassyklaýan ekologiki zynjyry çykardy.“Apple” -iň daşary ýurtdaky resmi web sahypasy “Made for MagSafe” kepilnama nyşanyny görkezdi we awtoulag simsiz zarýad berijileri üçin MagSafe magnit sorujy modullarynyň ulanylmagy, iPhone 12 ýa-da iPhone Pro-yň çylşyrymly ýollarda simsiz zarýad berijä ygtybarly birikdirilmegini üpjün edip, zarýad bermegiň has netijeli boljakdygyny mälim etdi. .

SW14 SW15

2. MFi & MFM simsiz güýçlendirijini ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

MFi & MFM simsiz zarýad berijini ulanmagyň köp peýdasy bar, belki-de, enjamyňyzy zarýad berijä dakmak zerurlygyny aradan aýyrýan iň açyk peýdasydyr.Enjamyňyz baryp boljak kyn ýerde ýerleşýän bolsa, bu has amatly bolup biler.Mundan başga-da, simsiz güýçlendirijini ulanmak enjamyňyzyň batareýasynyň ömrüni uzaltmaga kömek edip biler.Enjamyňyzy yzygiderli dakmak we aýyrmak hökman däl bolansoň, zarýad beriş portlarynda könelişen we ýyrtylýan mukdary azaldýarsyňyz.Netijede, simsiz zarýad beriji enjam zarýad beriş meýdançanyňyzyň bölünmegine kömek edip biler, arassaçylyk bilen gyzyklanýan adamlar näme etmelidigini bilmez ýaly, top bilen gurşalan maglumat kabellerini görmeli bolmaz.
Mundan başga-da, MFi & MFM kepillendirilen simsiz zarýad bermegiň hili has ygtybarly.MFi & MFM kepillendirilen simsiz zarýad beriji birnäçe synagdan geçdi we önümiň dizaýny, önümiň hili we önümiň laýyklygy adaty simsiz zarýad berijilerden has ygtybarly.MFi ygtyýarnamasyna ýüz tutup we üstünlikli alyp bilmek, şeýle hem aksessuar öndürijileri we dizaýn kompaniýalary üçin “Apple” -iň tehniki we hil taýdan güýçli tarapydyr.

DW06

3. Simsiz zarýad bermek nähili işleýär?

Simsiz zarýad induktiw zarýad diýlip hem atlandyrylýar, enjamlary birikdirmezden işletmegiň usulydyr. Bu, elektrik çeşmesinden enjama energiýa geçirmek üçin elektromagnit meýdany arkaly amala aşyrylýar.

Simsiz zarýad bermegiň iki esasy görnüşi bar: ýakyn we uzak meýdan.Nearakyn meýdanda zarýad berilýän enjamda simli rulonda tok döretmek üçin magnit meýdany ulanylýar.Soňra bu tok batareýany güýçlendirmek üçin ulanylýar.Meýdanda zarýad bermek birnäçe dýuým aralyk bilen çäklenýär.

Uzakdan zarýad bermek enjamdaky kabul edijä energiýa geçirmek üçin elektromagnit meýdany ulanýar.Soňra bu kabul ediji batareýany güýçlendirmek üçin energiýany elektrik toguna öwürýär.Uzak meýdanda zarýad bermek ýakyn ýerdäki zarýad bermekden has täsirli we birnäçe fut uzaklykdan amala aşyrylyp bilner.

Elektromagnit induksiýa 100 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär we tehnologiýanyň ösmegi bilen has meşhur bolýar.Simsiz zarýad beriş mümkinçilikleri bilen has köp enjam dizaýn edilýär we köpçülik ýerlerinde simsiz zarýad beriş enjamlaryny tapmak has adaty bir zat.

SW12

4. MFi ýa-da MFM simsiz zarýad berijileriň dürli görnüşleri haýsylarLANTAISI?

MFi ýa-da MFM simsiz zarýad berijiler esasan aşakdakylara bölünýär:
MFM magnit stoly simsiz güýçlendiriji,
1 simsiz güýçlendirijide MFi & MFM 3,
MFi dik simsiz güýçlendiriji,
MFM simsiz güýçlendiriji,
MFM simsiz awtoulag güýçlendirijisi 

Okanyňyz üçin sag boluň!Bu blog ýazgysy, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp MFi ýa-da MFM simsiz zarýad berijini saýlamaga kömek etdi diýip umyt edýäris.

Simsiz zarýad beriji hakda soraglar?Has giňişleýin maglumat üçin bize bir setir atyň!

Simsiz zarýad berijiler we adapterler we ş.m. ýaly elektrik liniýalary üçin çözgütde ýöriteleşiň ------- LANTAISI


Iş wagty: Sentýabr-08-2022