Magnit awtoulag simsiz zarýad aç-açan - Biz diňe aç-açan däl!

Magnit awtoulag simsiz zarýad bermek aç-açan

Bu bap aç-açan magnitli awtoulag simsiz zarýad beriş modeli bilen tanyşdyrar.Bu önüm, işewür adamlary üçin amatly, sebäbi sürüjileri howpsuz saklap, hem zarýad alyp, hem gezip bilýär.

Degişli mazmun :

透明 车载 无线 充

Recentlyakynda magnitli awtoulag simsiz zarýad bermegiň aýdyň modeliniň işe girizilmegi köp netijelere sebäp boldy.Bu önüm diňe bir aç-açan bolman, eýsem simsiz zarýad bermegi hem öz içine alýar.Ulanyjylara has gowy ulanyjy tejribesini getirjekdigine ynanýaryn.

Diňe aç-açan däl!

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we adamlaryň daşky gurşawy goramak meselesine ünsi bilen aç-açanlyk möhüm baha beriş kriteriýalarynyň birine öwrüldi.Şeýle-de bolsa, aç-açan awtoulag simsiz zarýad berijisi diňe görünmek üçin däl-de, jübi telefonyňyza çalt zarýad berip, ulanmak üçin güýji durnukly saklap biler.

Magnit awtoulag simsiz zarýad berijileri - awtoulag zarýadynyň geljegi.

未 标题 -1

 

1. Magnit awtoulag simsiz güýçlendiriji näme?

Magnit awtoulag simsiz zarýad beriji, elektrik awtoulagyňyzy dakmazdan zarýad bermäge mümkinçilik berýän enjamdyr. Munuň ýerine, zarýad beriji awtoulagyňyzyň düýbüne dakylýar we awtoulagyň zarýad porty bilen baglanyşyk döretmek üçin magnit ulanýar.Bu, awtoulagyňyza zarýad bermäge başlamak üçin zarýad berijiniň üstünden sürmäge mümkinçilik berýär.

磁吸 车载 无线 充

2. Magnit awtoulag simsiz zarýad beriji nähili işleýär?

Magnit awtoulag simsiz zarýad beriji iki rulon ulanyp işleýär, biri telefonda, biri zarýad beriji.Iki rulon biri-birine ýakyn ýerleşdirilende, rulonlarda tok döredilýär.Bu tok, güýçlendirijini güýçlendirýän magnit meýdany döredýär.

Simsiz awtoulag güýçlendirijisi

3. Näme üçin magnitli awtoulag simsiz zarýad beriji gowy saýlaw?

Magnit awtoulag simsiz zarýad berijiniň gowy saýlanmagynyň köp sebäbi bar.Esasy sebäbi gaty amatly.Zarýad berijä dakjak ýer tapmak ýa-da şnurlaryň ýoldan çykmagy barada alada etmeli däl.Magnit awtoulag simsiz zarýad berijileri hem gaty arzan bolýar, bu bolsa olara uly baha berýär.Şeýle hem ulanmak gaty aňsat;Bar etmeli zadyňyz, telefonyňyzy zarýad berijä goýmak we zarýad bermäge başlar.

awtoulag güýçlendirijisi

4. amagnitli awtoulag simsiz güýçlendiriji?

Magnit awtoulag simsiz güýçlendirijisini ulanmagyň birnäçe peýdasy bar.
Ilki bilen, ulag süreniňizde telefonyňyza zarýad bermegiň amatly usulydyr.Telefonyňyzy zarýad berijä goýýarsyňyz we zarýad berip başlaýar.Bu sürüp barýarkaňyz simler bilen ýykylmak zerurlygyny aradan aýyrýar.
 

Ikinjiden, magnitli awtoulag simsiz zarýad beriji, telefonyňyza zarýad bermegiň ygtybarly usulydyr.Telefonyňyzyň zarýad berijiden gaçmagy ýa-da zarýad berijiniň rozetka nädogry birikdirilmegi howpy ýok. 

Üçünjiden, magnitli awtoulag simsiz zarýad beriji, telefonyňyza zarýad bermegiň çalt usulydyr, adaty zarýad berijiden has çalt zarýad alýar. 

Netijede, magnitli awtoulag simsiz zarýad beriji, telefonyňyza zarýad bermegiň amatly usulydyr.Öýde ýa-da ýolda ulanyp bilersiňiz.

透明 磁吸 车载 无线 充 1

5. Nädip gurmalymagnitli awtoulag simsiz güýçlendiriji?

Magnit awtoulag simsiz zarýad beriji enjamy, ýolda enjamlaryňyzy zarýadly saklamagyň ajaýyp usulydyr.Muny nädip etmeli:

a.Güýçlendirmek enjamyny gurmak isleýän awtoulagyňyzda bir ýer tapyň.Söwda nokadynyň golaýynda we ulag süreniňizde görnüşiňizi bökdejek ýerde däldigine göz ýetiriň.

b.Güýçlendirijiniň üstündäki ýaýy awtoulagyň howa rozetkasyna salyň ýa-da sorujy käsäni satyn alyň we dolandyryş paneline ýapyň.

c.Zarýad berijini Type-C kabeline dakyň we telefonyňyzy zarýad berijä goýuň.

d.Enjamyňyz awtomatiki zarýad berip başlar.

Simsiz zarýad beriji hakda soraglar?Has giňişleýin maglumat üçin bize bir setir atyň!

Simsiz zarýad berijiler we adapterler we ş.m. ýaly elektrik liniýalary üçin çözgütde ýöriteleşiň ------- LANTAISI


Iş wagty: 07-2022-nji sentýabr